Obnova panonských stepí

Obnova panonských stepí

1.2.2017

Díky Operačnímu programu Životní prostředí se v chráněných územích na jihu Moravy v nadcházejících šesti letech uskuteční obnovní management. Zadávací řízení již bylo zveřejněno.

Dne 23.1.2017 bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele prací v rámci projektu s názvem Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022. Projekt zahrnuje celkem 33 částí lišících se v lokalizaci prací, jejich objemu i typu navrženého obnovního zásahu. Nabídky lze podávat v prostředí elektronického tržiště E-ZAK, kde bylo zveřejněno zadávací řízení formou otevřeného řízení v režimu nadlimitní veřejné zakázky o souhrnné předpokládané hodnotě přes 36 milionů korun bez DPH, a to do 7.3.2017 na https://ezak.mzp.cz/contract_display_6868.html Projekt je financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.


Cílem projektu je komplexní řešení hlavních problémů zvláště chráněných území ve správě a péči Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky - regionálního pracoviště Jižní Morava. Úkolem projektu je docílit šestiletou intenzivní obnovní managementovou péčí na vybraných plochách odstranění nebo podstatné redukce invazních a expanzivních druhů, vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj žádoucích společenstev, dosáhnout optimálního stavu předmětů ochrany a zvýšení biodiverzity a celkově tím zajistit levnější realizaci péče v budoucnu z alternativních finančních zdrojů např. prostřednictvím extenzivní zemědělské činnosti. Dále navazuje víceoborový monitoring pro podrobnou kontrolu prováděných opatření a minimalizaci negativních vlivů na předměty ochrany, ale i studie podoby naučných stezek a odborné semináře v dotčených obcích, které mají za cíl zajištění dostatečného povědomí veřejnosti a prohlubování jejího vztahu k přírodě.

Předmětem projektu je tedy management vybraných území národního významu na pozemcích ve vlastnictví ČR – právo hospodaření AOPK ČR na území regionálního pracoviště Jižní Morava. V CHKO a ptačí oblast Pálava jsou to: PP Anenský vrch, PR Liščí vrch, PP Lom Janičův vrch, PR Milovická stráň,  PP Na cvičišti, PP Růžový kopec, PR Svatý kopeček, PR Šibeničník, PR Turold, NPR Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová a další lokality v CHKO Pálava mimo MZCHÚ. Mimo CHKO Pálava: NPP Dunajovické kopce, NPP Pastvisko u Lednice, NPP Pouzdřanská step – Kolby, NPR Větrníky. Obnovní opatření budou probíhat na celkem 711 ti vymezených managementových plochách, celková výměra dotčená realizací je 419 ha.

Opatřeními projektu jsou zejména obnova nelesních biotopů mozaikovou ruční sečí střídanou pastvou ovcí a koz (popřípadě každé opatření samostatně). Dalším opatřením je likvidace invazních a expanzivních rostlin jako např.: trnovníku akátu i expandujících domácích druhů dřevin, třtiny křovištní i jiných travin, zlatobýlu, topinamburu, lékořice a ostatních nežádoucích druhů, v zájmu ochrany zvláště chráněných a vzácných druhů. Součástí projektu jsou také drobné výsadby stanovištně původních druhů, které podpoří chráněné organismy a druhovou rozmanitost ekosystémů.

DUN2

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt